NORMKRITISKT MODE

Med bidrag från Vinnova var Utopia med i en förstudie år 2014-2015 om socialt inkluderande tjänster i modebranschen. Med i projektet är också HDK, Högskolan för design och konsthantverk och CFK, Centrum för konusmtionsvetenskap , Handelshögskolan.

I projektet jobbade vi med att hitta nya  normkritiska arbetssätt inom modebranchen som bygger på samverkan.  Det handlade om att till exmpel att hitta samarbeten mellan modebranchen och dagliga verksamheter. Eller att en butik även blir till en mötesplats där människor med olika bakgrunder, erfarenheter och åldrar kan mötas och till exempel laga kläder tillsammans.

Genom olika träffar med modebranchen och människor med normbrytande funktionsvariationer  hade vi rundabords samtal och diskuterade normer och skönhetsideal men också hur vi kunde skapa nya samarbeten och jobbmöjligheter.

I december hade vi en större workshop på HDK där folk från modebranchen och representanter från bland annat den dagliga verksamheten Grunden Media, organisationerna DHR och Unga rörelsehindrade, det sociala företaget Mamas Retro och Gil -independent living.

Här nedan finns ett utdrag från projektbeskrivningen.

”Modeindustrin är en av de mest värdedrivande industrierna och den präglar hela samhällets ideal och drömmar. Mode är samtidigt en oerhört exkluderande norm, oblygt elitistisk, ung, vit, rik, smal, vacker och funktionsfullkomlig. Projektet avser utmana dessa normer för ett mer inbjudande, inkluderande och jämlikt arbetssätt där modeindustri möter civilsamhälle och daglig verksamhet genom utveckling av nya tjänster som understödjer socialt hållbara värden. Förstudien kommer att bygga upp en plattform och samarbete genom en serie workshops för att utveckla metoder och en samverkansmodell för normkritisk tjänsteutveckling i modebranschen, baserat på normkritiska tjänstekoncept. Förstudieprojektets innovationspotential är alltså dubbelt – dels utveckla tjänster baserade på normkritik, dels utveckla nytänkande metoder och samverkansmodeller för sådan tjänsteinnovation. I huvudprojektet kommer vi också att ta fram exempel på scenarion hur modeföretag kan arbeta inkluderande med mångfald med ett intersektionellt perspektiv, och vad man bör tänka på när denna typ av process återskapas inom andra sektorer. Vi kommer i förstudien att arbeta med två centrala aktörer som kommer att representera branschen. Det långsiktiga målet är att skapa en samverkansmodell för hur modebranschen kan arbeta med inkluderande tjänsteinnovation som bryter och öppnar upp modenormen som i sin tur kan implementeras inom en samtida kontext där projektet skapar både ekonomiska liksom sociala värden.”