TINK

TINK står för tillgänglighet, inkludering och normkritisk analys. I detta projekt är miljöer med öppna dagvattenlösningar i fokus. Syftet är att utforska metoder för att utveckla miljöer som möter både klimatutmaningar och sociala målsättningar med fokus på tillgänglighet och inkludering.

”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.” (Propositionen Politik för gestaltad livsmiljö)

Öppna dagvattenlösningar har stor potential att bidra till städers hållbarhet genom att bl.a. fördröja och rena dagvatten lokalt, skapa rekreationsmöjligheter och en attraktivare stadsmiljö. Vi har i tidigare projekt (2017-04909) dock identifierat att miljöer med dagvattenlösningar sällan utvecklas eller analyseras utifrån  sociala aspekter och  bl.a. sett exempel som inte uppfyller nationella riktlinjer gällande tillgänglighet.

För att utveckla hållbara miljöer och samhällen krävs tvärdisciplinära processer där både sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter beaktas. I detta fall handlar det om att utforska metoder för att analysera hur miljöer med öppna dagvattenlösningar kan utformas för att aktivt bidra till sociala målsättningar och värden med fokus på tillgänglighet och inkludering. Detta arbete bedrivs av RISE, HDK (Hanna af Ekström), Disorder och Usify i nära samarbete med övriga projektparter som deltar med sin expertis i projektets innovationshubbar.

Projektet ska resultera i en inspirationsbank med beskrivningar av metoder, koncept och miljöer med öppna dagvattenlösningar som är utformade för att möta sociala målsättningar. Detaljerade förslag ska också utvecklas för utvalda platser i de två kommuner som medverkar i projektet.