ORDLISTA

Det finns många svåra ord som används när en talar om tillgänglighet. Här har Utopia en ordlista för att förklara några av orden. Listan är inte i bokstavsordning.

FUNKTIONSVARIATION

Det ord Utopia använder för att beskriva den fysiska, psykiska eller kognitiva variation som finns hos människor, utan att värdera variationen som vare sig nedsatt eller fullkomlig, frisk eller sjuk. Bakom ordet finns ett synsätt som säger att det inte bara finns ett enda sätt, eller ett ”normalt” sätt, som en människa ska vara eller fungera. Det finns snarare en massa olika variationer på hur en människa kan fungera. En funktionsvariation är alltså något som alla människor har. Det är Utopia som har kommit på ordet funktionsvariation.

NORMBRYTANDE FUNKTIONSVARIATION

Att ha en normbrytande funktionsvariation innebär att ha en funktionsvariation som bryter mot samhällets rådande funktionsnormer. Det finns funktonsvariationer som anses helt normala, och så finns det funktionsvariationer som bryter mot normer som säger hur vi ska fungera. I Utopia använder vi oss av orden normbrytande funktionsvariation för att kunna belysa att människor behandlas olika utifrån sin funktionsvariation.

NORMER

Normer är oskrivna regler för hur en person bör se ut eller bete sig. Normer handlar om vad som anses vara ”normalt”. Den som inte uppfyller kraven kan bli ifrågasatt eller straffad av samhället. Det finns också normer som gör att vissa människor inte kan ta del av kulturlivet på samma sätt som majoriteten.

NORMATMAKT

De som anses tillhöra normen blir mer belönade av samhället än de som bryter mot normen. Detta kallas för normatmakt och går att jämföra med andra system som belönar vissa och förtrycker andra, exempelvis patriarkatet (att män får fler privilegier än transpersoner och kvinnor).

NORMKRITIK

Normkritik handlar om att titta på och kritisera de normer som finns i samhället och att skapa lösningar för att motverka dem.

FUNKTIONSNORMER

Är normer som talar om specifikt vilken eller vilka funktionsvariationer som är normerande i samhället. Alltså som ses som det ”normala” och ofta också eftersträvansvärda i samhället.

FUNKOFOBI

Precis som att personer som blir rasifierade kan utsättas för rasism, homosexuella för homofobi eller transpersoner för transfobi, kan personer med normbrytande funktionsvariation utsättas för funkofobi. Det är ett ord som används för att visa på diskriminering och fördomar.

AVAILABILITY OCH ACCESSIBILITY

På svenska kan tillgänglighet betyda flera olika saker. Till exempel om fysisk tillgänglighet, öppettider eller digitalisering av fotografier. På engelska finns det två ord som gör skillnaden tydligare: Availability och accessibility.

Availability används om sådant som öppettider och digitalisering — det som gör kulturen möjlig att väljas. ”Valbarhet” är en svensk motsvarighet.

Accessibility handlar om tillgänglighet för personer med normbrytande fysiska och kognitiva funktionsvariationer. Alltså att kulturen också är nåbar för dem. ”Framkomlighet” eller ”åtkomlighet” är svenska motsvarigheter.

FUNKTIONSHINDER

Ett funktionshinder är ett hinder som uppstår i mötet mellan individ och miljö. Ett funktionshinder kan vara trappor, svårtillgänglig information eller taskiga attityder. Om du är rullstolsburen och möter en entré med bara trappor uppstår ett funktionshinder. Men om det finns en ramp skapas inget hinder. Enligt det här tankesättet finns funktionshinder bara i miljön och inte hos personer.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Folkhälsomyndigheten säger att en ”funktionsnedsättning är en nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga hos en person”. Ordet funktionsnedsättning används av många för att beskriva funktionsförmåga hos personer som inte fungerar enligt normen.

Eftersom att ordet funktionsnedsättning delar upp människor i nedsatta och icke nedsatta har Utopia valt att inte använda det. Vi tycker inte om att beskriva människor med negativt laddade ord, och så kan nedsättning uppfattas. Människor är olika, och vi ska inte behöva ställas mot varandra och delas in i grupper om normala eller onormala.

HANDIKAPP

Är ett ord som inte bör användas någon annan stans än i golf. Ordet handikapp har tidigare använts som en synonym för funktionshinder och funktionsnedsättning. Alltså både för att beskriva egenskaper hos personer och hinder som uppstår i mötet mellan person och miljö.

2007 tog Socialstyrelsen bort ordet handikappad och avrådde från att använda det som synonym. En stor anledning var just att ordets betydelse var otydlig. Dock undantogs så kallade ”handikappföreningar” som själva valt att använda ordet ”handikapp” om sig själva utifrån att de har ”tolkningsföreträde”. Du kan läsa om tolkningsföreträde längre ner i denna ordlista.

Ofta säger människor handikappsparkering eller handikapptoalett. Säg istället tillgänglig parkering eller stor toalett.

Ordet handikappad kommer från engelskans ”hand in cap” (hand i mössa), ett engelskt spel, och fick senare en överförd betydelse av en nackdel som minskar chansen att vinna eller klara sig i en tävling.

TOLKNINGSFÖRETRÄDE

Det finns flera anledningar till varför många fortsätter att använda ord som handikappad om sig själva eller andra.

Oberoende av varför någon väljer att använda ett ord kvarstår det som kallas för tolkningsföreträde. Alltså att var och en har rätt att själv bestämma hur den vill beskriva sig själv (men inte andra!).

FUNKTIONSHINDERSRÖRELSEN/FUNKISRÖRELSEN

Ett samlande ord för organisationer av och med personer
med normbrytande funktionsvariationer. Rörelsen går ofta samman för att driva politiska kampanjer och frågor. Det är funkisrörelsen som såg till att ordet funkofobi kom in i Svenska akademiens ordlista.

INTERSEKTIONALITET

Intersektionalitet handlar om hur olika maktordningar i samhället hänger ihop, påverkar och förstärker varandra. Exempel på maktordningar kan vara diskriminering av klass, etnicitet, könsuttryck, ålder, sexualitet eller funktionsvariation.

Den som identifierar sig som kvinna och samtidigt blir utsatt för rasism utsätts till exempel inte för två separata förtryck, utan förtrycken påverkar varandra och växer till något större. Men en person kan också ha privilegier inom vissa områden (exempelvis som vit), och samtidigt bli strukturellt förtryckt på andra sätt (exempelvis genom att ha en normbrytande funktionsvariation).

Begreppet intersektionalitet är inte menat att användas som verktyg för att jämföra förtryck och se vem som ”har det sämst”, utan visar hur strukturer hänger ihop och påverkar varandra.

CRIPTEORI

Cripteori kommer från engelskans ord ”cripple” som betyder krympling. Det är ett förlegat ord, ungefär som de flesta uppfattar svenskans ”handikappad”. Namnet cripteori är ett medvetet val för att uppröra människor. Cripteorin använder sig av queerteori, feministisk teori och intersektionalitetsstudier för att förstå och påverka attityder kring funkisfrågor.