STADGAR

§ 1 Föreningens namn och säte

Föreningens namn är UTOPIA. Föreningen har sitt säte i Göteborg i Göteborgs kommun, Västra Götalandsregionen.

§ 2 Föreningens form

Utopia är en ideell förening. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att verka för och främja möjligheten för alla att utöva kultur på lika villkor.

Föreningen vill påverka attityder kring allas delaktighet i samhället.

Ovanstående vill föreningen göra genom att till exempel;

 • Påverka beslutsfattare, enskilda människor, företag, organisationer, myndigheter, institutioner med flera att verka för högre delaktighet i samhället och kulturen
 • Skapa mötesplatser där alla oavsett kön, ålder, sexualitet, bakgrund, trosuppfattning, fysiska och psykiska förutsättningar kan träffas och utöva kultur utifrån det gemensamma intresset.
 •  Skapa samarbeten med andra intressenter som vill verka för liknande ändamål.
 • Utopia ska genomföra den verksamhet som årsmötet beslutar om via den årliga verksamhetsplanen. Föreningens ändamål är att betraktas som allmännyttiga.

§ 4 Medlemskap

 • Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.
 • Medlem i föreningen skall också ha betalt fastställd medlemsavgift.
 • Medlem som önskar gå ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha lämnat föreningen. Medlemsavgift återbetalas inte.
 • Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne motverkat föreningens verksamhet eller ändamål (som de beskrivs i dessa stadgar), eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutningen tas av styrelsen efter att medlemmen fått ta del av ifrågasättandet av medlemskapet och fått tillfälle att yttra sig. Beslutet kan överklagas på nästkommande årsmöte.

§ 5 Medlemsavgifter

 • Medlemsavgift bestäms varje år av årsmötet dock max 1000 kronor per år.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av tre, fem eller sju ledamöter. Det ska finnas två suppleanter. Inom styrelsen finns ordförande, kassör och sekreterare. Ordförande bestäms vid årsmötet.

 

§ 7 Styrelsens uppgifter

 • Styrelsen väljs av årsmötet.
 • Styrelsen är föreningens näst högsta organ (efter årsmötet).
 • Styrelseledamot ska vara medlem i föreningen.
 • Styrelsen leder föreningens verksamhet, ansvarar för denna, för föreningens ekonomi och för att beslut fattade av årsmötet genomförs.
 • Styrelsen sammanträder när ordföranden sammankallar eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.
 • Vid styrelse på tre ordinarie ledamöter måste alla närvara för att kunna fatta beslut.
 • Vid styrelse på fem eller sju ledamöter måste minst hälften vara närvarande för att kunna fatta beslut.
 • Vid lika antal röster lottas mellan de två förslagen.
 • Styrelsen kan besluta att kan ge närvaro- och yttranderätt till annan.
 • Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och ledamot som utses av styrelse.

§ 8 Räkenskaper

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

 

§ 9 Revisorer

 • Minst en revisor och en suppleant utses vid årsmötet.
 • Om föreningens omsättning kräver en auktoriserad revisor utses denna av styrelsen.

§ 10 Valberedning

 • Årsmötet utser en valberedning på minst två personer, varav en sammankallande.
 • Valberedningen ska presentera förslag på styrelse i enlighet med § 6 och revisorer till årsmötet.
 • Valberedningens förslag ska finnas tillgängligt 14 dagar före årsmöte.
 • Valberedningen ska även lägga fram förslag på mötesordförande och mötessekreterare till årsmötet.

§ 11 Årsmöte

 • Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31/3 på tid och plats som styrelsen bestämmer.
 • Skriftlig (via mail eller post) kallelse ska skickas till alla medlemmar senast 1 månad före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte måste dessa punkter tas upp (i dagordning):

 1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2.  Fastställande av röstlängd (vilka som har rösträtt) för mötet.
 3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5.  Fastställande av dagordning.
 6.  Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7.  Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9.  Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget.
 11. Val av ordförande i föreningen samt mandatperiod.
 12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter samt mandatperiod.
 13. Val av revisorer samt suppleanter.
 14. Val av valberedning
 15. .Behandling av motioner.
 16. Övriga frågor

Motioner (förslag) kan lämnas av medlemmar senast 14 dagar vid ordinarie årsmöte.

§ 12 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna tycker att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av
föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. I begäran ska det beskrivas
vilken eller vilka frågor som medlemmarna vill att mötet ska handla om. På ett extra årsmöte får endast de
frågor/ämnen som skrivits i kallelsen tas upp.

§ 13 Mötesrättigheter och beslutsformer

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud. Varje medlem i
föreningen har rätt att närvara, yttra sig och komma med förslag vid årsmöte och extra årsmöte samt komma
med motioner till ordinarie årsmöte. Årsmötet kan ge närvaro- och yttranderätt till annan.

Ingen har rösträtt i en fråga som handlar om eget arvode. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om
ansvarsfrihet.

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstningen sker
öppet. Sluten omröstning kan endast tillämpas vid personval och skall genomföras om någon röstberättigad
begär det.

Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal sker
avgörandet genom lottning. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande på mötet.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ordinarie årsmöte med minst två tredjedels majoritet räknat på
det totala antalet röstberättigade på mötet.

§ 15 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen, eller överlåtelse av föreningens verksamhet, krävs beslut med två tredjedels
majoritet av det totala antalet röstberättigade vid två ordinarie årsmöten i rad, eller vid ett ordinarie och ett
extra årsmöte med minst sex veckors mellanrum.

Föreningens eventuella tillgångar tillfaller en organisation som verkar för liknande ändamål som Utopia och
utses vid upplösandet av föreningen.

Stadgar fastslagna vid konstituerande möte 2012-03-20